☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadawanie numeracji porządkowej

Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic

 Informacja:

  Gmina Świeszyno przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. Administratorem Danych jest: Gmina Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  – którym u Administratora jest Przemysław Chojnowski za pośrednictwem  adresu pod adresem e-mail: iod@swieszyno.pl Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Gminę Świeszyno  jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Wymagane dokumenty w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości:
1. Wniosek – druk do pobrania
2. Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali
nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Wymagane dokumenty w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru porządkowego nieruchomości:

1. Wniosek – druk do pobrania
2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

 

Opłata skarbowa w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika – 17,00 zł

Opłatę  skarbową można uiścić :

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71 za pomocą karty płatniczej lub przy pomocy aplikacji BLIK;
  2. w Urzędzie pocztowym, Świeszyno 21;
  3. przelewem na rachunek bankowy Gminy Świeszyno Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001.

Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego

- organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd  Gminy Świeszyno  - Biuro Obsługi Interesanta

Świeszyno Nr 71

76-024 Świeszyno 

w godzinach pracy Urzędu

w poniedziałki w godz. 8:00 do 16:00

wtorek- piątek w godz. 7:00 do 15:00


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie stosownego zawiadomienia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa -

Agnieszka Konieczna (pokój Nr  6),  telefon 94 31 60 148,

adres e-mail :  a.konieczna@swieszyno.pl

 

Podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa -

Aleksandra Mendziak (pokój Nr  6),  telefon 94 31 60 140,

adres e-mail :  a.mendziak@swieszyno.plPodstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. (Dz.U. z 2012 r.  poz. 125).


 

Wytworzył:
Aleksandra Mendziak
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2020-08-06 11:00:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083