☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzanie aktu zgonu

 

Sporządzenie aktu zgonu

 

1. Zakres

Zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.

 

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.

Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku czyli najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

      1)   pozostały małżonek(ka);

      2)   krewni zstępni  ( rodzice, dziadkowie, pradziadkowie);

      3)   krewni wstępni (dzieci, wnuki, prawnuki);

      4)   krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa( np. rodzeństwo);

      5)   powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

   

Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający zgon i kierownik urzędu stanu cywilnego.   

Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

5. Miejsce rejestracji /zgłoszenia

Urząd Stanu Cywilnego w Świeszynie, Świeszyno Nr 71, 76-024 Świeszyno

pok. Nr 2 , w godzinach pracy Urzędu

od poniedziałku do  piątku od 7:00 do 15:00

6. Osoba do kontaktu

 Irena Czenko-  Kierownik USC , pok. Nr 2, telefon  94 31 60 145,

                                                   adres e-mail: usc@swieszyno.pl

                                    

7. Sposób i termin załatwienia sprawy

 Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu. Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego jest wydawany z urzędu, po dokonaniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej to zdarzenie. Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości jest wydawany z urzędu, po dokonaniu rejestracji zgonu, osobie zgłaszającej to zdarzenie. Jeżeli zgon osoby o nieustalonej tożsamości nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane z urzędu 2 odpisy zupełne aktu zgonu.

Z aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości wydaje się tylko odpisy zupełne.

 

8. Tryb odwoławczy

 

9. Podstawa prawna

 - ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741  z późn. zm.);

- ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.).

 

10. Uwagi , dodatkowe informacje

1. Zgon żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

2. W przypadku stwierdzenia zgonu albo uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.

3. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.( art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz. U z 2010 r. Nr 217, poz.1427);

 4. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa na podstawie przekazanych przez rejestr PESEL do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o utracie obywatelstwa polskiego lub zgonie posiadacza dowodu osobistego.

5. W razie zgonu osoby posiadającej książeczkę wojskową , osoba zobowiązana do zgłoszenia zgonu - stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego - powinna , w przypadku jej posiadania, złożyć ten dokument kierownikowi urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt zgonu. Kierownik urzędu stanu cywilnego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przesyła książeczkę wojskową wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu do wydania książeczki wojskowej, w terminie 14 dni od daty sporządzenia aktu zgonu ( Dz. U. z 1992 r. Nr 51, poz. 233 z późn. zm.)

6.  Osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba posiadająca dokument paszportowy osoby zmarłej jest obowiązana do zwrotu tego dokumentu kierownikowi urzędu stanu cywilnego, właściwemu do sporządzenia aktu zgonu, lub organowi paszportowemu – art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 268).

 

 

 

Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Banasik Przemysław
(2007-06-05 13:16:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083