☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zmiana imienia i nazwiska oraz ustalenie brzmienia albo pisowni imienia i nazwiska

Zmiana imion i nazwisk

 

1. Zakres

 

Wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska na wniosek osoby posiadającej miejsce stałego pobytu na terenie Gminy Świeszyno.

 

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

  • wniosek wraz z uzasadnieniem       - druk do pobrania tutaj
  • ważny dokumenty tożsamości ( dowód osobisty lub paszport do wglądu)
  • do wniosku należy dołączyć:

- odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa, odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana rozciąga się na dzieci. Odpisy nie są wymagane, jeżeli zostały sporządzone w USC Świeszyno.

- prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana dotyczy małoletniego dziecka , lub odpis aktu zgonu jeżeli jeden z rodziców nie żyje.

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

3. Złożenie wniosku droga elektroniczną

 

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

 

4. Opłaty:

 

Opłata skarbowa 37,00 złotych za wydanie decyzji.

Opłatę można uiścić :

- w punkcie kasowym  Świeszyno nr 45A  Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie  (bez prowizji)

- na konto bankowe Urząd Gminy Świeszyno Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

  numer konta 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 , Kod Swift banku: GBWCPLPP

 

5. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Stanu Cywilnego w Świeszynie

Świeszyno Nr 71, pok. Nr 2

w godzinach pracy Urzędu

od poniedziałku-  do piątku

od 7:00 do 15:00

 

6. Osoba do kontaktu

Irena Czenko-  Kierownik USC , pok. Nr 2, telefon  94 31 60 145,

                                                   adres e-mail: usc@swieszyno.pl

                                         

7. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Rozpatrzenie sprawy, przygotowanie i wydanie stosownej decyzji od 3 do 30 dni.

 

8. Tryb odwoławczy

 

Organem odwoławczym od wydanej decyzji jest Wojewoda Zachodniopomorski za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji.

 

9. Podstawa prawna

 

- ustawa z dnia 17 października  2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)

 

10. Uwagi , dodatkowe informacje

 

1)  Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska należy złożyć osobiście w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego; osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się  złożenie wniosku
w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

2)  Wniosek o  zmianę imienia lub nazwiska musi zawierać:

         -  imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby, której dotyczy,

         -  adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,

        -  jeżeli brak jest zameldowania na pobyt stały to adres pobytu czasowego trwającego  ponad 3 miesiące,

         -  numer PESEL,

         -  imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana + UZASADNIENIE  WNIOSKU

3) Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów,  w szczególności:

       - gdy nazwisko jest ośmieszające albo nie licujące z godnością człowieka, 

       - na imię lub nazwisko używane,

       - na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie  zmienione,

       - na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego  obywatelstwo również się posiada.

4)  Po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów,  po zmianie imienia można mieć  najwyżej dwa imiona.

5) Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska  rodowego.

6) Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame  z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na  nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne  żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.

7) Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które  zrodzą się z tego małżeństwa.

8) Jeżeli zmiana nazwiska lub imienia dotyczy osoby niepełnoletniej  - wniosek składa  jedno z rodziców (lub przedstawiciel  ustawowy), drugi z rodziców musi wyrazić pisemną zgodę, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej.

9) Do zmiany nazwiska lub imienia osoby niepełnoletniej, która ukończyła 13 lat potrzebna  jest jej pisemna zgoda.

10) Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska  na nazwisko historyczne  wsławione na polu kultury lub nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej chyba, że posiada członków rodziny o tym nazwisku.

11)   Kierownik USC w Świeszynie  rozpatruje wnioski o zmianę imienia lub nazwiska:

         - osób ( również cudzoziemców nie posiadających obywatelstwa żadnego państwa)  zameldowanych na pobyt stały  na terenie Gminy Świeszyno,

         - osób, których ostatnim miejscem stałego pobytu była Gmina Świeszyno

        - cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ale zmiany można dokonać tylko, w przypadku zagrożenia jego prawa do życia,  zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

        Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej tych osób, wnioski w sprawie zmiany imienia i nazwiska rozstrzyga  kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla Miasta Stołecznego Warszawy. 

12)  Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie do 14 dni od dnia doręczenia  ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej zmianę  danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym .

13)  Posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 74 dni od dnia odbioru decyzji administracyjnej  orzekającej zmianę  imienia  /  nazwiska.

 

Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2014-06-10 11:17:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083