☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uznanie dziecka

Uznanie ojcostwa

 

1. Zakres

 

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

 

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 Do wglądu:
   1.  ważne   dokumenty tożsamości  rodziców ( dowód osobisty lub paszport )
   2.  odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza terenem gminy

   3. odpis stanu cywilnego potwierdzający  stan cywilny  matki

 

3. Złożenie wniosku droga elektroniczną

 

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

 

4. Opłaty:

 

Opłat nie pobiera się

 

5. Miejsce złożenia oświadczenia

Urząd Stanu Cywilnego w Świeszynie

Świeszyno Nr 71, pok. Nr 2

w godzinach pracy Urzędu

od poniedziałku  do piątku  

od 7:00 do 15:00

 

6. Osoba do kontaktu

Irena Czenko-  Kierownik USC , pok. Nr 2, telefon  94 31 60 145,

                                                   adres e-mail: usc@swieszyno.pl

                                         

7. Sposób i termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie. W dniu przyjęcia  oświadczenia sporządza się  protokół, na podstawie którego nanosi się  zmiany w akcie urodzenia.

 

8. Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie. W przypadku odmowy  przyjęcia  oświadczenia o uznaniu ojcostwa matka oraz mężczyzna, który twierdzi, że jest ojcem dziecka o przyczynach odmowy zostaną poinformowani na piśmie.

 

9. Podstawa prawna

- art. 43 ustawy z dnia 29 września 1986 r  prawa o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U.    z 2011 r. Nr 212, poz.1264  z późn. zm.)

- art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks  rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz. U.    z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.)

 

10. Uwagi , dodatkowe informacje

 

1) uznać ojcostwo przed Kierownikiem USC może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny, mający pełną   zdolność do czynności prawnych,

 

2) oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć każda osoba, która ukończyła 16 lat, jeśli jednak nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych to oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć tylko przed   sądem opiekuńczym,

 

3) pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności tj. ukończenia 18 lat.

 

4) można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka – tzw. uznanie dziecka poczętego,

 

5) uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności,

 

6) jeżeli dziecko zmarło przed  osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna   składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko  osiągnęłoby pełnoletność,

 

7) uznanie ojcostwa nie może zostać przyjęte jeżeli toczy się postępowanie o ustalenie ojcostwa,

 

8) nie można uznać dziecka już uznanego oraz wtedy gdy zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od  męża  matki chyba, że domniemanie to zostanie obalone
w postępowaniu sądowym,

 

9) matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który złożył oświadczenie,

 

10) oświadczenie o uznaniu składa się najczęściej przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w którym   sporządzono akt   urodzenia,

 

11) oświadczenie może być również złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego jak  również przed konsulem  polskim za granicą,                                                                                                                                                           

 

Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2014-06-10 11:00:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083