☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sporządzenie aktu urodzenia

Zgłoszenie urodzenia dziecka

 

1. Zakres

 

A. Rejestracja noworodka urodzonego na terenie Gminy Świeszyno w celu sporządzenia aktu urodzenia ( w tym nadanie imienia dziecku). Rejestracja urodzenia dziecka zastępuje zameldowanie.

 

B. Zgłoszenie (według miejsca zamieszkania rodziców dziecka) noworodka urodzonego na terenie kraju w celu sporządzenia aktu urodzenia ( w tym nadanie imienia dziecku). Kierownik USC Świeszyno sporządza protokół zgłoszenia, który wraz z dokumentami przekazywany jest do USC właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Rejestracja urodzenia dziecka zastępuje zameldowanie.

 

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1) Wniosek o rejestrację  noworodka  ( wypełniany na miejscu podczas rejestracji  )

2)  Do wglądu -ważne dokumenty tożsamości  rodziców ( dowód osobisty, paszport )

3)  Zgłoszenie urodzenia noworodka wydane przez przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.

4)  Do wglądu - odpisy skrócone aktów  stanu cywilnego ( nie mogą to być  kserokopie )

  • gdy rodzice są małżeństwem:   odpis skrócony aktu małżeństwa*
  • gdy matka jest panną:  odpis skrócony aktu urodzenia matki*
  • gdy matka jest rozwiedziona:  skrócony odpis aktu małżeństwa z  adnotacją o rozwiązaniu  małżeństwa*  lub prawomocne orzeczenie sądu
  • gdy matka jest wdową: skrócony odpis aktu zgonu męża*

* Odpisy nie są wymagane jeżeli zostały sporządzone w USC Świeszyno.

3. Złożenie wniosku droga elektroniczną

Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

4. Opłaty:

Opłat nie pobiera się

5. Miejsce rejestracji /zgłoszenia

Urząd Stanu Cywilnego w Świeszynie

Świeszyno Nr 71, pok. Nr 2

w godzinach pracy Urzędu

od poniedziałku do  piątku

od 7:00 do 15:00

 

6. Osoba do kontaktu

Irena Czenko-  Kierownik USC , pok. Nr 2, telefon  94 31 60 145,

                                                   adres e-mail: usc@swieszyno.pl

                                         

7. Sposób i termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie. W dniu  rejestracji  urodzenia noworodka  zostaje sporządzony  jego akt urodzenia, z  którego wydaje się  trzy  bezpłatne  odpisy  skrócone.

Sporządzony protokół zgłoszenia urodzenia dziecka, wraz z dokumentami przekazywany jest niezwłocznie do USC właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

USC miejsca urodzenia dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia przesyła rodzicom dziecka trzy bezpłatne odpisy skrócone.

 

8. Tryb odwoławczy

 

Dotyczy jednie odmowy przyjęcia oświadczenia o nadaniu imienia/imion dziecku.

Decyzją administracyjną Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka. Organem odwoławczym jest Wojewoda Zachodniopomorski za pośrednictwem Kierownik USC w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji.

 

9. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 września 1986 r  prawa o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1264  z późn. zm.)

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks  rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.)

 

10. Uwagi , dodatkowe informacje

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

1)   ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie;

2)   lekarz albo położna.

Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

 

Termin zgłoszenia urodzenia -14 dni od dnia urodzenia dziecka, a przypadku dziecka martwo urodzonego – 3 dni.

Akt sporządza urząd stanu cywilnego, na którego terenie urodziło się dziecko- niezależnie od miejsca zamieszkania rodziców.

W przypadku, gdy żadne z rodziców nie zamieszkuje na terenie urzędu stanu cywilnego w miejscu urodzenia dziecka, zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać  również w urzędzie stanu cywilnego  wg  miejsca zamieszkania rodziców. Urząd sporządza  wówczas protokół  zgłoszenia urodzenia dziecka, który  wraz  z dokumentami  przekazywany jest do  właściwego urzędu stanu cywilnego  wg miejsca urodzenia dziecka w celu sporządzenia aktu urodzenia.  

Jeżeli przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia (imion) dziecka, kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych.

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.

Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2014-06-10 11:06:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083