☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie odpisów asc i zaświadczenia

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych
 lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących     wskazanej osoby

Informacja:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Świeszyno – Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71;

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 2135  z późn. zm.);

3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o wydanie aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia;

4) dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku;

6) właściciel danych mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

  1. Zakres

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:  odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

Wniosek  w tych sprawach składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

            Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wniosek można złożyć osobiści lub przez pełnomocnika.

1)  Do wglądu -ważny dokument tożsamości

2)  Wypełniony  wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

- wniosek o wydanie odpisu aktu  zgonu

- wniosek o wydanie   zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych  w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

            Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  1. Opłaty:
  • odpis skrócony – 22,00 złote;
  • odpis zupełny  - 33,00 złote;
  • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24,00 złote;
  • przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika opłata skarbowa wynosi 17,00 złotych od pełnomocnictwa.

 Opłatę  skarbową można uiścić :

- w punkcie kasowym  Świeszyno nr 45A  Bałtyckiego Banku Spółdzielczego   w Darłowie  (bez prowizji)

- na konto bankowe Urząd Gminy Świeszyno Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie   numer konta 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 , Kod Swift banku: GBWCPLPP

Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Nie podlegają opłacie skarbowej wydane akty stanu cywilnego w sprawach określonych art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

Zwolnione z opłaty skarbowej są :

1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych;

2) odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia;

3) odpisy zupełne wydawane w sprawach dokumentów paszportowych;

4) odpisy zupełne wydawane osobie, której akt dotyczy, po unieważnieniu wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego.

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego ( pok. Nr 2)

Świeszyno Nr 71

76-024 Świeszyno 

w godzinach pracy Urzędu

od poniedziałku do  piątku od 7:00 do 15:00

 5. Osoby do kontaktu:

- Irena Czenko-  Kierownik USC , pok. Nr 2 telefon 94 31 60 145

 adres e-mail: usc@swieszyno.pl                  

6. Sposób i termin załatwienia sprawy:

Jeżeli akt stanu cywilnego został sporządzony USC Świeszyno  - niezwłocznie w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli akt stanu cywilnego został sporządzony poza USC Świeszyno  od 7 do 10 dni.

7. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

8. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 194);

Wytworzył:
Irena Czenko
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Szostak Jan
(2015-03-03 13:15:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083