☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świeszyno
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 22.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza-text

Obowiązek informacyjny RODO

Gmina Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celu realizacji wniosku oraz wypełnienia wymogów określonych przepisami prawa.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem   adresu e-mail: iod@swieszyno.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, chyba że przepisy szczególne  stanowią inaczej.

 1. Podanie danych w celu realizacji rozpatrzenia wniosku jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 poz.2137 z późn. zm.);.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia swoich danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z PRZEZNACZENIEM DO SPOŻYCIA  W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  >>>do pobrania<<<
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu),
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 4. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 5. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnianie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 6. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 7. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim -  w przypadku kontynuacji sprzedaży. >>>do pobrania<<<
   

Opłaty:
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

(na podst. art. 11¹.ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137)

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18%.

(na podst. art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137).

Nr rachunku Urzędu Gminy w Świeszynie
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie NR: 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Świeszyno Nr 71.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
inspektor d/s kadr i płac, pokój nr 10,
tel. 94 316 01 36

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świeszyno w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świeszyno w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Świeszyno po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
 2. Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:
  • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,  
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • powyżej 18 % zawartości alkoholu.
 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.
 4. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
 • posiadanie zezwolenia,
 • wniesienie opłaty,
 •  zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 •  w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych, potwierdzenia dokonania opłaty,
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
 1. Cofnięciem zezwolenia grozi nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególności:
 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych,
 • sprzedaży, podawania napojów zawierających powyżej18% alkoholu w domach wypoczynkowych,
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
 1. Zezwolenie cofa się również w przypadku:
 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie dokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.
 1. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.
 2. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 3. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
 4. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 8 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
 5. Przedsiębiorca ,który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminy ważności zezwolenia na wyprzedaż.
 6. Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Gminy Świeszyno przywołanych w podstawie procedury.

Podstawa prawna:

 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Z 2018 r. poz.2137 z późn.zm.),

2) Uchwała Nr LI/292/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

3) Uchwała Nr IV/21/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4023083