Program odpracowywania zadłużenia z tytułu czynszów oraz innych opłat za korzystanie z lokalu komunalnego, zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

PROGRAM ODPRACOWYWANIA ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU CZYNSZÓW ORAZ INNYCH OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALU KOMUNALNEGO, ZALEGŁOŚCI     Z TYTUŁU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ORAZ INNYCH TYTUŁÓW WOBEC GMINY ŚWIESZYNO

 

CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

W celu wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej Zarządzeniem nr 534/VI/2014 z dnia 29 października 2014 roku Wójt Gminy Świeszyno umożliwił osobom fizycznym odpracowanie zadłużenia z tytułu:

-   dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków,

-   zaległości w zapłacie czynszu najmu,

-   odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych,

-   odszkodowań z tytułu zniszczenia mienia komunalnego,

w formie wzajemnego świadczenia rzeczowego.

 

WARUNKI PROGRAMU

Program skierowany jest do dłużników, którzy są lub mogą być zagrożeni utratą mieszkania bądź odcięciem dostawy wody, których:

- dochód miesięczny w gospodarstwie domowym przeliczony na członka rodziny nie przekracza  w gospodarstwie wieloosobowym kwoty 1.250,88 zł oraz w gospodarstwie jednoosobowym  kwoty 1.501,06 zł,

                                                                                                                

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wójt Gminy Świeszyno, może wyrazić zgodę na zawarcie z dłużnikiem umowy dotyczącej spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego, bez spełnienia przez dłużnika w/w kryteriów.

Warunkiem wyrażenia zgody na udział dłużnika w Programie jest regulowanie bieżących zobowiązań.

 

FORMY ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO

Świadczenie rzeczowe Dłużnik może wykonać w formie:

- prac porządkowych,

- prac remontowych,

na terenie Gminy Świeszyno, takich jak min.: sprzątanie ulic, podwórek, prace ogrodnicze (koszenie, pielenie), grabienie liści, malowanie, drobne prace remontowe.

 

Świadczenie rzeczowe może wykonywać za Dłużnika również inna osoba, za jej zgodą

i zgodą Dłużnika.

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba zainteresowana odpracowaniem swojego długu składa wniosek w sprawie odpracowania należności pieniężnych (wzór wniosku) w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno w Biurze Obsługi Klienta wraz z udokumentowanymi dochodami wszystkich osób zamieszkujących z dłużnikiem.

KONTAKT  

Urząd Gminy Świeszyno

Świeszyno 71

76-024 Świeszyno

pok. nr  13

w godzinach pracy Urzędu:  poniedziałek od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

Pani Monika Socha tel. 094 316-01-29 - Koordynator Programu

 

Do pobrania:

- druk wniosku

 

INFORMACJA

Gmina Świeszyno przetwarza dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.
Administratorem Danych jest: Gmina Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71.

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  – którym u Administratora jest Przemysław Chojnowski za pośrednictwem  adresu pod adresem e-mail: iod@swieszyno.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Gminę Świeszyno  jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

Wytworzył:
Monika Socha
Udostępnił:
Jan Szostak
(2018-10-03 14:41:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Jan Szostak
(2021-05-10 14:08:52)