Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino.

Świeszyno: Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino.
Numer ogłoszenia: 165331 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świeszyno , Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 31 60 120, faks 94 31 61 491.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice - zadanie nr 1 oraz Budowa oświetlenia na osiedlu 26 i 27 oraz czworaki w miejscowości Strzekęcino zadanie nr 2. Miejsce realizacji: Zadanie nr 1 - Działki nr 33, 65, 108 w Niekłonicach, obręb Niekłonice, gmina Świeszyno. Zadanie nr 2 - Działka nr 16/89 w m. Strzekęcino, obręb Strzekęcino, gmina Świeszyno. Zakres przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice w ilości 73 pkt. opraw LED zamontowanych na 66szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane montowane na fundamencie, 8m z wysięgnikiem1/1,5m. Przy drogach gminnych słupy 7m z wysięgnikiem 1/1m. Oprawy LED o następujących parametrach: moc 58W, strumień świetlny oprawy 6375lm, strumień świetny lampy 7500lm. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: linia kablowa oświetleniowa, wykopy rowu kablowego, przepych pod drogą, posadowienie słupów oświetleniowych, montaż opraw z podnośnika montażowego, ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Projekt oświetlenia dróg w miejscowości Niekłonice został wykonany w kwietniu 2015r. i zakładał wybudowanie instalacji oświetleniowej przed przebudową drogi. Natomiast w między czasie została wykonana przebudowa drogi powiatowej asfaltowej oraz wybudowane zostały chodniki i zatoczki autobusowe. W przypadku kolizji lamp lub kabli np. z wykonanym chodnikiem, jezdnią, zatoczką autobusową na etapie wykonawstwa należy w ramach zmiany nieistotnej przesunąć projektowane lampy i kable tak, aby nie kolidowały z przebudowanymi elementami drogi w uzgodnieniu z Zamawiającym, Powiatowym Zarządem Dróg i uzyskać akceptację projektanta. Ponadto należy przyjąć dodatkowo w stosunku do projektu ok. 80m ułożenia kabli metodą bezwykopową w rurze ochronnej - przy budynku nr 20 - ze względu na przyleganie chodnika do ściany budynku. Wysokość fundamentów dopasować do istniejącego gruntu. Należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie o zajęcie pasa drogowego. Koszt zajęcia pasa drogowego ponosi wykonawca robót. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/15/007716 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej podpisane przez osobę upoważnioną. Zadanie nr 2 - budowa instalacji oświetlenia dróg w miejscowości Strzekęcino w ilości 8 pkt. opraw ZSD70 z lampami sodowymi 70W, zamontowanych na 8szt. słupach, kabel YAKXS 4x25mm2. Słupy stalowe ocynkowane 6m, montowane na fundamencie. W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Do oprawy instalować przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką topikową Bi Wts 4A. Zakres robót: linia kablowa oświetleniowa, wykopy rowu kablowego, przepych pod drogą, posadowienie słupów oświetleniowych, montaż opraw z podnośnika montażowego, ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów. Włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej wykonać zgodnie z warunkami nr P/15/045056wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej podpisane przez osobę upoważnioną. W projekcie zaprojektowano oprawy typu LED, natomiast Zamawiający wymaga zamontowania opraw ZSD70 z lampami sodowymi 70W. W projekcie zaprojektowanych jest 14 opraw z lampami, natomiast Zamawiający wymaga wykonania i zamontowania 8 szt. opraw z lampami - pokazano na załączniku nr 9 Pozostałe elementy należy wykonać zgodne z projektem. Zamawiający jest w trakcie wydawania decyzji na wycinkę drzew na działce nr 16/89 w m. Strzekęcino. W przypadku przedłużającego się okresu wydawania decyzji Zamawiający przewiduje podpisanie Aneksu zmieniającego termin wykonania zadania nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 10 dla zadania nr 1, nr 11 dla zadania nr 2..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla zadania nr 1: 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Dla zadania nr 2: nie jest wymagane. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001 z opisem: Wadium na znak sprawy - RIG.271.166.2016 - Zadanie nr 1. Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi posiadać min.: nazwę zamawiającego, nazwę wykonawcy, nazwę postępowania, kwotę wadium, okoliczności zatrzymania wadium zgodnie z przepisami ustawy uPzp (art. 46 ust. 4a i ust. 5), termin obowiązywania gwarancji, zapewnienie że gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna oraz płatna na pierwsze wezwanie zamawiającego. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy. Stosownie do zapisów art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy w celu wykazania posiadanej wiedzy i doświadczenia winni przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; dowodami, o których mowa są: 1) poświadczenie; 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1; do najważniejszych robót zamawiający zaliczy: dla zadania nr 1 - co najmniej 2 roboty polegające na budowie instalacji oświetlenia drogowego - o wartości min 100.000,00 zł brutto każda. dla zadania nr 2 - co najmniej 2 roboty polegające na budowie instalacji oświetlenia drogowego o wartości min 30.000,00 zł brutto każda. W przypadku składania oferty na oba zadania zamawiający uzna spełnienie warunku dla zadania nr 1
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Kierownik budowy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (dz.u. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego, liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym na co najmniej jednej zakończonej inwestycji polegającej na budowie instalacji oświetlenia drogowego w przypadku składania oferty na dwa zadania można wskazać jedną osobę na stanowisko kierownika budowy dla obu zadań. ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  do najważniejszych robót zamawiający zaliczy: dla zadania nr 1 - co najmniej 2 roboty polegające na budowie instalacji oświetlenia drogowego - o wartości min 100.000,00 zł brutto każda. dla zadania nr 2 - co najmniej 2 roboty polegające na budowie instalacji oświetlenia drogowego o wartości min 30.000,00 zł brutto każda. W przypadku składania oferty na oba zadania zamawiający uzna spełnienie warunku dla zadania nr 1;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo. Informacja o podwykonawcach. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego, finansowego lub ekonomicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w formie aneksów w wymienionych przypadkach: zmiany zakresu umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia wykonawcy - również obniżenia wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ); zmiany materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia w sytuacji ich niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy; zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego; zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidzieć, klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej, zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT; zmiany osób reprezentujących zamawiającego/wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych zmiany osób realizujących zadanie, których wykonawca wskazał w swojej ofercie, pod warunkiem że proponowane przez wykonawcę nowe osoby będą spełniały wymagania określone w SIWZ; zmiany podwykonawcy po uzyskaniu zgody (akceptacji) zamawiającego; zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia wykonania umowy w przypadku ograniczeń budżetowych jednostki lub w razie odstąpienia od realizacji części umowy, w takim przypadku wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy. zmian postanowień umowy następują w formie aneksu do umowy. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez zamawiającego), itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ doc

Strzekęcino lampy do wykonania - załącznik nr 9

Dokumentacja projektowa Niekłonice - załącznik nr 10

Dokumentacja projektowa Strzekęcino - załącznik nr 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Jacewicz
(2016-07-27 15:41:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Jacewicz
(2016-07-27 15:49:07)