wybór oferty najkorzystniejszej na "Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Świeszyno na lata 2016 - 2018".

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9.08.2013r., poz. 907 tj. - zwanej dalej ustawą PZP), Zamawiający - Gmina Świeszyno niniejszym zawiadamia o:

 

  1. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

z art.10.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2015.2164) na wykonanie zadania pn.: „Dostawa paliw płynnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych na potrzeby Gminy Świeszyno na lata 2016 – 2018”, jako ofertę najkorzystniejszą komisja przetargowa proponuje ofertę nr 2:

TOMSOL Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 276

75-653 Koszalin

Ww. oferta spełnia wymogi zamawiającego określone w SIWZ oraz otrzymała w sumie 100 pkt. w kryteriach jakimi była cena za 1l paliwa (30%), cena za 1l oleju (30%) oraz rabat za zakup paliwa (20%), rabat za zakup oleju (20%), zgodnie z załączoną tabelą.

 

Uzasadnienie wyboru:

Do dnia złożenia ofert tj. do 12.01.2016r. do godz. 11:00 złożono 2 oferty, które uzyskały następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

PUNKTACJA OFERT

Nr oferty

Nazwa oferenta

pkt. za cenę 1l paliwa

pkt. za cenę 1l oleju

pkt. za rabat 1l paliwa

pkt. za rabat 1l oleju

suma pkt.

1.

CORRECT sp.j.

G.Deckert, S.Soroka  

29,37

28,68  

20

20

98,05  

ul. Bohaterów Warszawy 2,                         

75-211 Koszalin

2.

TOMSOL Sp. zo.o.

30,00  

30,00  

20

20

100,00  

ul. Zwyciestwa 276

75-653 Koszalin

 

Wszystkie oferty zostały złożone w nienaruszonej kopercie. Nie wpłynęła żadna oferta po terminie składania ofert.

Po dokonaniu sprawdzenia złożonych ofert w ofercie nr 1 brakowało aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego wszystkich współwłaścicieli. Wobec powyższego w dniu 14 stycznia br. Zamawiający wezwał oferenta do uzupełnienia oferty do dnia 19 stycznia 2016r do godz. 10:00. Oferent dokonał uzupełnienia w terminie. Po ponownym dokonaniu sprawdzenia i oceny ofert zamawiający wybrała ofertę nr 2 jako ofertę najkorzystniejszą. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz uzyskała 100pkt. we wszystkich kryteriach podanych w SIWZ.

 

  1. PODPISANIU UMOWY

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faxem lub drogą elektroniczną.

Załącznik:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pdf.

Wytworzył:
Udostępnił:
Beata Wojciechowska
(2016-01-20 08:20:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Wojciechowska
(2016-01-20 08:22:26)