Wykaz nr GN.6840.1.2023.AP z dnia 3.02.2023

                                                                                                             

 

 

 

 Załącznik

                                                                                                                do Zarządzenia nr 742/VIII/2023

                                                                                                                Wójta Gminy Świeszyno

                                                                                                                z dnia 2 lutego 2023r.

 

 Wykaz nr GN.6840.1.2023.AP 

 

Wójt Gminy Świeszyno podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.), że przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość komunalną położoną w obrębie ewidencyjnym  Świeszyno

adres

obręb ewidencyjny

miejscowość Włoki

obręb Świeszyno

numer i powierzchnia działki ewidencyjnej

nr 397/9

powierzchnia 0,1700 ha

numer księgi wieczystej

KO1K/00026941/0

opis nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Świeszyno przy drodze gminnej                        o nawierzchni bitumicznej. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i niezabudowane  przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Teren płaski, o regularnym kształcie, dostęp do sieci uzbrojenia technicznego pełny (sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna) w pasie drogowym.

przeznaczenie            w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Świeszynie                            Nr LII/319/22 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla wschodniego fragmentu wsi Chałupy i Świeszyno, obręb Świeszyno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022r. poz. 2140) i oznaczona symbolami:

- 85 MN, MW,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej;

- 017 KDW – tereny dróg wewnętrznych.

cena nieruchomości

Cena nieruchomości wynosi 187 000,00 złotych netto  (słownie: sto osiemdziesiąt siedem 00/100).

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT                 w wysokości 23%.

zasady płatności

 

Cena sprzedaży płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż w trybie przetargu na podstawie Uchwały Nr XXXIV/307/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Świeszyno

termin wnoszenia wniosku

Osobom którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznacza się termin składania wniosku o nabycie nieruchomości do dnia                    23 marca 2023 roku

 

Wykaz wywieszono od dnia 03.02.2023 roku do dnia 24.02.2023 roku                                                                                                                                                                                                                            

Wytworzył:
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2023-02-03 21:53:08)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki